Cookie beleid RKVVO

De website van RKVVO is in technisch beheer van VoetbalAssist en gebruikt cookies. Hieronder de cookies waar we je toestemming voor nodig hebben. Lees ons cookiebeleid voor meer informatie.

Functionele cookies

Voor een goede werking van de website worden deze cookies altijd geplaatst.

Analytische cookies

Google analytics Toestaan Niet toestaan

Marketing cookies

Facebook Toestaan Niet toestaan

Normen en Waarden

Statuut “Normen & Waarden” voetbalvereniging RKVVO

Doelstelling van het statuut

Helaas valt niet meer te ontkennen, dat er op en rondom de voetbalvelden steeds vaker dingen gebeuren, die het voetbalspel in een kwaad daglicht stellen. Zienderogen zien we een verdergaande verloedering optreden. De simpele constatering, dat de voetballerij een afspiegeling is van de maatschappij, mag niet langer de dooddoener zijn, waarmee begrip gevraagd wordt voor deze ontwikkelingen.

Het bestuur van voetbalvereniging RKVVO heeft een statuut opgesteld om excessen tegen te gaan. Hiermee wordt binnen de invloedssfeer van de vereniging een preventief en ook correctief beleid gevoerd. Het uitgangspunt bij het formuleren en hanteren van normen en waarden binnen de vereniging is een soort code:

“Respect voor de ander, Geweldloosheid, Aanspreekbaarheid op gedrag bij wat toelaatbaar is en wat niet.”

 

Wat wordt verstaan onder normen en waarden?

Onder normen verstaan we in ons denken geschreven regels, opgenomen in een huishoudelijk reglement en/of statuten en ongeschreven regels ofwel fatsoensnormen. Dit zijn uitgangspunten waarvan je mag veronderstellen dat elk clublid ze als bekend mag en zal veronderstellen.

Waarden zijn die uitgangspunten die een vereniging belangrijk acht voor alle leden, gasten en/of bezoekers.

Normen en waarden hebben ook alles te maken met het nemen van verantwoordelijkheid. Voetbal is een teamsport die bij een vereniging wordt beoefend. Dit brengt verantwoordelijkheden met zich mee, zowel naar het team als naar de vereniging. Respecteer de eigendommen van een ander en die van de vereniging en zorg goed voor materialen in bruikleen. Laat zowel uit als thuis kleedkamers netjes achter. Daarnaast dient ieder lid van de vereniging zich af te vragen wat hij of zij voor de vereniging kan doen. Als iedereen zijn of haar steentje bijdraagt lukt het makkelijk om de zaken binnen de vereniging soepel te laten verlopen.

En als we allemaal normaal doen, is en blijft voetbal heel erg leuk.

Handelen naar normen en waarden vereist een mentaliteit van alle leden die bij RKVVO past. Een mentaliteit, gebaseerd op sportief gedrag en een ambassadeursgeest, die alle RKVVO leden voortdurend willen uitstralen en doorgeven.

Het hoofdbestuur van voetbalvereniging RKVVO vindt dat alle leden en supporters er altijd voor moeten zorgen dat RKVVO als vereniging niet wordt benadeeld of op enigerlei wijze in diskrediet wordt gebracht.

 

Beleidskader: preventief en correctief optreden

Het beleid ten aanzien van normen en waarden zal erop gericht zijn om excessen te voorkomen (preventief), maar ook indien deze voorkomen, consequent handelend op te treden (correctief). Het instellen van dit statuut vormt dus een duidelijk signaal naar alle leden en bezoekers van de vereniging, dat elke vorm van verbaal en/of fysiek geweld niet wordt getolereerd.

Het beleid wordt in de vereniging op verschillende manieren onder de aandacht gebracht. Zo wordt in ieder geval het beleid via de website www.rkvvo.nl kenbaar gemaakt. Ook komt er een speciale nieuwsbrief voor leden en ouders. Ook zal er standaard bij trainers- en spelers/ouderbijeenkomsten voor het naleven en toepassen van beleid aandacht worden gevraagd. Daarnaast zal het beleid worden toegestuurd naar elk nieuw lid dat zich aanmeldt bij RKVVO. Tevens zullen we alle gasten en spelers/trainers van bezoekende teams de regels van het sportpark kenbaar maken via diverse uitingen als attentieborden, flyers, posters.

 

Preventief beleid

Er zijn gedragsregels opgesteld waaraan de leden (en gasten/bezoekers) zich dienen te houden en daarop ook kunnen worden aangesproken.

 

Correctief beleid

Indien leden (en gasten/bezoekers) zich schuldig maken aan overtreding(en) van de gedragsregels worden passende sancties genomen. Deze specifieke gedragingen en de daarbij passende maatregelen zijn vervat in een sanctielijst.

 

Vastgesteld door het hoofdbestuur op 12 juni 2023

 

PREVENTIEF BELEID

Gedragsregels op de accommodatie

Bestuurs- en commissieleden, Leiders, trainer(s), verzorgers en overige vrijwilligers   

 • Van alle bovenstaande functionarissen op de accommodatie wordt verwacht dat zij door hun gedrag een voorbeeldfunctie hebben.
 • Zij dienen te fungeren als gastheer en aanspreekpunt voor iedereen.
 • Zij stellen het belang van de vereniging voorop en dragen dit uit in woord en daad.
 • Zien er op toe dat er zuinig wordt omgegaan met de gebouwen en alle toebehoren.
 • Zijn matig in hun alcoholgebruik, tonen respect voor mede sportparkgebruikers, maar ook voor hun standpunten en bespreken gevoelige liggende kwesties niet publiekelijk.
 • Zijn loyaal ten opzichte van elkaar.

Spelers

 • Van spelers wordt verwacht dat zij zuinig omgaan met de gebouwen en de overige zaken op de accommodatie. RKVVO heeft een schitterend sportpark. Dat willen we ook zo houden.
 • Volg de aanwijzingen op van leider(s), terreinbeheerder(s), bestuurs- of commissieleden.

Iedereen

 • Voor iedereen geldt dat er zuinig met de gebouwen en overige zaken op sportpark de Heikant wordt omgegaan.
 • Bij calamiteiten dient het sportpark direct toegankelijk te zijn voor hulpverlenende instanties.
 • Hierdoor mag er niet geparkeerd worden voor de poort van sportpark de Heikant. Dit geldt ook voor “kort parkeren”.
 • Bij bezoek aan het sportpark worden de aanwijzingen van de bovenstaande vertegenwoordigers van RKVVO (bestuur, commissie, leiders, trainers, verzorgers en vrijwilligers) opgevolgd.
 • Het bespreken van een meningsverschil wordt gepast en met respect op een geschikt moment en locatie uitgesproken.
 • Bij vernielingen wordt de schade rechtstreeks op de veroorzaker verhaald.
 • Bij diefstal doet voetbalvereniging RKVVO altijd aangifte bij de politie.
 • Ingeval van ongewenst gedrag, discriminatie en/of geweld verleent voetbalvereniging RKVVO altijd medewerking aan politie en KNVB
 • Roken is slechts toegestaan op specifieke momenten en plekken op de accommodatie.
 • Op de accommodatie is drugsgebruik en alcoholgebruik verboden.
 • Bij de opening van de kantine, is uitsluitend via uitgifte aan de bar, alcoholgebruik mogelijk.
 • Het gebruik van alcohol vindt alleen in de kantine en op het terras plaats.


Gedragsregels voor, tijdens en na de training

Leiders, trainers en verzorgers

 • Geef duidelijk leiding en wees correct ten opzichte van spelers. Heb respect voor hun mogelijkheden en onmogelijkheden.
 • Wees opbouwend in uw kritiek.
 • Zorg ervoor dat u op tijd bent voor de training.
 • Houdt u aan de trainingstijden en de aangewezen velden.
 • Zie er op toe dat de kleedkamer en accommodatie (gehele sportpark) door u en uw team schoon wordt achtergelaten.
 • Neem uw verantwoordelijkheid dat de gebruikte materialen na de training weer in een goede staat worden terugbezorgd bij de terreinbeheerder.

Spelers

 • Moedig je medespelers aan en wees positief.
 • Volg de aanwijzingen op die je van je trainer krijgt en respecteer deze ook.
 • Stel je waar nodig beschikbaar voor andere elftallen waar dat incidenteel of structureel van je wordt gevraagd, om zo sportvereniging RKVVO met alle elftallen goed te kunnen vertegenwoordigen bij uit en thuiswedstrijden.
 • Zorg dat je op tijd bent voor de training. Bij verhindering geef je dit ruim vóór de training aan bij je leider(s).
 • Ga zuinig om met de trainingsmaterialen.
 • Laat de kleedkamer schoon achter.


Gedragsregels voor, tijdens en na de uit- en thuiswedstrijden

Leiders, trainers en verzorgers

 • Respecteer de geldende regels van de club die u bezoekt.
 • Geef geen commentaar op de scheidsrechters.
 • Geef duidelijk aan op welk tijdstip u de spelers verwacht.
 • Geef duidelijk leiding en wees opbouwend in de aanwijzingen naar uw spelers.
 • Regel voor uitwedstrijden het vervoer (voor zover van toepassing: in overleg met de ouders).
 • Vul het wedstrijdformulier correct in.
 • Vermijd zoveel mogelijk het roken langs het veld.
 • Spreek uw spelers op het bovenstaande aan en treed zo nodig corrigerend op.

Spelers

 • Motiveer je medespelers en gedraag je sportief.
 • Heb respect voor de teamleiding.
 • Volg de aanwijzingen van je teamleiding op.
 • Geef geen commentaar op de beslissingen van de scheids- en grensrechter.
 • Wees op tijd voor de wedstrijden. Als je niet aanwezig kunt zijn geef dit dan op tijd door aan je leider of trainer.
 • Bij een uitwedstrijd geldt uiteraard dat je netjes met de gebouwen en spullen van de tegenstander omgaat.
 • Op onsportief gedrag word je aangesproken; onsportief gedrag wordt gestraft; naast het feit dat de KNVB disciplinaire maatregelen kan nemen, kan ook voetbalvereniging RKVVO zélf strafmaatregelen opleggen, waarnaar je je hebt te schikken.
 • Conformeer je te allen tijde aan de in dit statuut opgestelde regels. Wanneer de regels niet worden nageleefd kan dat straffen of maatregelen van allerlei aard tot gevolg hebben, opgelegd door de KNVB én/of door voetbalvereniging RKVVO.
 • Spelers van voetbalvereniging RKVVO worden geacht de inhoud van het statuut “Normen en Waarden” te kennen en van hen wordt geacht de opgestelde regels na te leven.

Scheids- en grensrechters

 • Leid het spel zoals het in de KNVB regels staat.
 • Bevoordeel uw eigen team niet.

Publiek

 • Moedig uw eigen team aan op een sportieve en opbouwende manier.
 • Geef geen aanwijzingen aan de spelers.
 • Gedraag je sportief ten opzichte van de tegenstander.
 • Respecteer de beslissingen van de scheids- en grensrechter.
 • Heb respect voor de leiding van uw team.

 

CORRECTIEF BELEID

Sanctiebeleid voetbalvereniging RKVVO

  Omschrijving wangedrag in en rondom het veld en bij het gebruik van de accommodatie Sanctie bij éénmalig Sanctie bij herhaling
1 Belediging in woord en/of gebaar (Bijvoorbeeld vloeken en/of verwensingen) Berisping en/of directe of extra wisselbeurt Uitsluiting voor de eerstvolgende wedstrijd (schorsing).
2 Ernstige belediging (Bijvoorbeeld spugen en/of racistische taal) Berisping en/of directe wisselbeurt en uitsluiting voor de eerstvolgende wedstrijd Schorsing voor drie wedstrijden
3 Intimidatie (= dreigen met niet nader omschreven handelen)
Bijvoorbeeld verbale bedreiging en/of pesten
Berisping en/of directe of extra wisselbeurt Uitsluiting voor de eerstvolgende wedstrijd (schorsing)
4 Ernstige intimidatie (Bijvoorbeeld dreiging met geweld en/of slaande beweging) Berisping en/of directe of extra wisselbeurt en uitsluiting eerstvolgende wedstrijd Schorsing voor drie wedstrijden
5 Gewelddadig handelen (Bijvoorbeeld handtastelijkheden (trekken aan kleding, wegduwen, etc.)) Berisping en/of directe of extra wisselbeurt Uitsluiting voor de eerstvolgende wedstrijd (schorsing)
6 Het gooien en/of trappen van voorwerpen naar anderen Berisping en/of directe of extra wisselbeurt en uitsluiting eerstvolgende wedstrijd Schorsing voor drie wedstrijden
7 Slaan en/of schoppen in de richting van anderen Schorsing voor drie wedstrijden Schorsing voor zes wedstrijden
8 Het kleedlokaal vuil of slordig na een training of wedstrijd achterlaten Het kleedlokaal wordt schoon en netjes achtergelaten Eenmalig: schoonmaken van het kleedlokaal (individueel of als team). Bij herhaling: schoonmaken van alle kleedlokalen (individueel of als team).
9 Vernieling van de accommodatie of andermans goederen De schade wordt verhaald op de veroorzaker. De schade wordt verhaald op de veroorzaker.
Schorsing voor een periode passend bij de ernst van de daad.
Bij niet-spelende leden of bezoekers een terrein ontzegging voor een periode passend bij de ernst van de daad.
10 Diefstal Er wordt aangifte gedaan bij de politie. Royement.
Bij bezoekers een ontzegging tot het sportpark.
11 Bewuste mishandeling (bij geen blijvend letsel) Royement en/of Sportparkontzegging Nvt
12 Ernstige mishandeling (blijvend letsel en/of ziekenhuisopname) Royement en/of Sportparkontzegging  
13 Seksuele intimidatie of vergelijkbare ongewenste handelingen Royement en/of sportparkontzegging Nvt
14 Ernstige bedreiging en of intimidatie inclusief via whatsapp en/of social media. Royement en/of sportparkontzegging Nvt
15 Op heterdaad betrapt worden tijdens het gebruik van drugs, vernielingen, vechtpartijen en overmatig alcoholgebruik waarbij de betrokkene(n) mede in verband wordt (of worden) gebracht met RKVVO Alle leden van de vereniging gedragen zich ook buiten het sportpark zodanig dat de naam van RKVVO niet in diskrediet wordt gebracht Uitsluiting voor wedstrijden, trainingen en ontzegging toegang tot Sportpark de Heikant voor de periode van 6 maanden.
16 Op heterdaad betrapt worden bij het verstrekken van drugs Het verstrekken van drugs door leden van de vereniging is ten alle tijden verboden Royement.De sancties zijn ook van toepassing bij wangedrag van leden op sportparken en dergelijke bij andere verenigingen.

De sancties op incidenten 1 t/m 8 worden zover als mogelijk door de betreffende leider, coach in overleg met de betreffende jeugd- of seniorencommissie opgelegd.

De sancties 9 t/m 16 worden door het hoofdbestuur genomen. Hierbij zullen zover als mogelijk zowel de ‘dader’ als wel de betrokken elftalleiding, leden van RKVVO of bezoekers van de accommodatie door het bestuur worden gehoord.

Delen

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!